Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tendenz handelend onder de namen zonnedoeken.nl en verandazeilen.nu 

 

TendenZ is de leverende partij, ingeschreven onder nummer 70485577 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. TendenZ is statutair gevestigd op de Domstraat 64, 3864PR te Nijkerkerveen, Nederland. Telefonisch bereikbaar onder nummer 06-14603882. TendenZ  is onder andere houder van de domeinnaam www.zonnedoeken.nl en verandazeilen.nu  Via zonnedoeken.nl worden doe het zelf schaduwdoek producten aangeboden en leads verzamelt voor maatwerk opdrachten. Verandazeilen.nu is uitsluitend bedoeld als promotie instrument voor de beoogde maatwerk producten, er is geen webwinkel aan gekoppeld.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met TendenZ aangegaan worden betreffende de verkoop, levering en betaling van zonwering producten en bevestigingsmaterialen zoals aangeboden op de genoemde sites, alsmede hiermee verband houdende producten en/of diensten. Naast deze algemene voorwaarden kan TendenZ aanvullende voorwaarden hanteren, gerelateerd aan een bepaalde transactie of werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden en worden schriftelijk vastgelegd. De algemene voorwaarden van TendenZ zijn op deze website te lezen; telefonisch of per e-mail aan info@zonnedoeken.nl een hard-copy exemplaar aan te vragen. Bij de offerte en het plaatsen van een order zal om een akkoord worden gevraagd in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Het is de plicht van de klant om deze goed door te lezen. Kennis hiervan wordt verondersteld bij de beoordeling van geschillen. TendenZ houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel uit te breiden  

Overeenkomsten, prijzen en retouren 

Prijsvermeldingen op www.zonnedoeken.nl alsmede een van de andere websites en/of extensies (.de, .co.uk., .be) door TendenZ beheerd, flyers, folders en advertenties zijn geen offertes en hieraan kunnen dienovereenkomstig geen rechten worden ontleend. Overeenkomsten met TendenZ,  komen pas na beoordeling door TendenZ tot stand. TendenZ is gerechtigd een bestelling of opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voor maatwerk producten kan dat ook na de betaling plaatsvinden, het wordt dan met redenen omkleedt en de koper zal dan het aankoopbedrag retour krijgen. Koper heeft het recht de met TendenZ  – via de website webwinkel – aangegane overeenkomst voor producten zonder opgaaf van redenen te ontbinden, mits dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product gebeurt. Daarna heeft de klant nog 14 dagen om het artikel daadwerkelijk te retourneren. Koper dient het ongeschonden product naar TendenZ te retourneren en draagt hierbij slechts de kosten van retournering en het risico voor beschadiging tijdens de retourzending. Eventueel door de koper verrichte betalingen worden zo mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten teruggestort. Retourzendingen dienen vooraf te worden bekendgemaakt aan info@zonnedoeken.nl middels het retouren formulier waarna een autorisatie nummer wordt verstrekt. Zonder deze autorisatie kunnen geen retouren worden geaccepteerd. Tendenz kan geen verantwoordelijkheid nemen voor verkeerd of te laat aangeleverde producten of producten die niet te herleiden zijn naar een specifieke overeenkomst zoals een factuur of pakbon, ontbreken van een adres of omschrijving van de tekortkoming etc.  

 

 

TendenZ houdt zich het recht voor geretourneerde producten te weigeren dan wel slechts een gedeelte van de door koper verrichte betaling terug te storten indien het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper is beschadigd. Als regel voor gebruikt hanteren wij de norm : “niet meer dan in een gewone winkel gebruikelijk is”. De producten dienen in wederverkoopbare staat te zijn incl. originele verpakking en handleiding etc. In alle gevallen zal TendenZ contact met koper opnemen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende modellen, stoffen, gebruikte materialen, kleur enz met betrekking tot door TendenZ aangeboden producten in alle denkbare media worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Producten kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd door de fabrikant. Nimmer kan onjuistheid van dergelijke gegevens reden zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. De prijzen van zijn, indien niet anders vermeld, in Euro’s en inclusief BTW. Verkopen op rekening dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het product op bankrekening NL84KNAB0257023658 te zijn bijgeschreven. 

Producten op maat  

Producten op maat dienen vooraf te worden voldaan en kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Ook niet binnen de gestelde 14 dagen en ook niet door overmacht zoals brand, storm, overstroming of andere natuurverschijnselen. De eindcontrole voor het inmeten en het doorgeven van de maatvoering ligt bij de klant. De klant keurt een tekening of schets, factuur, offerte of omschrijving goed of geeft zelf een tekening of schets door en geeft daarmee opdracht voor de genoemde maatvoering en verwerkingsspecificaties. Goedkeuring geschiedt mondeling of schriftelijk en of middels een -deel-betaling op de order. Door krimp of rek of verwerking van de stoffen is een afwijking van 3% op de specificaties toelaatbaar. Slechts indien uitdrukkelijk en onomstotelijk niet is voldaan aan de genoemde specificaties in de finale tekening of omschrijving, kan de klant bezwaar maken. Het kan voorkomen dat stoffen afwijken van getoonde stoffen wegens fabricagewisselingen en/of wisseling van leverancier van de stoffen en gebruikte materialen. 

 Tendenz behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor om de klacht in behandeling te nemen en eventuele reeds geleverde producten aan te passen indien mogelijk. De klant dient hieraan zijn/haar medewerking te verlenen. Indien er op verzoek van de klant specifieke diensten worden verlangd zoals inmeten en adviesgesprekken op locatie waarvoor Tendenz aantoonbare kosten moet maken om aan deze wens gehoor te geven behoudt Tendenz zich ook zonder voorafgaande uitdrukkelijke kennisgave het recht voor om die daadwerkelijke kosten door te berekenen aan de klant indien die om niet moverende redenen afziet van de aankoop. Dit kan uitsluitend geschieden indien de klant zich vooraf een goed beeld heeft kunnen vormen over het product of de dienst en te kennen heeft gegeven met de globale prijsrichting van het product of producten op de hoogte te zijn. Minimum tarieven voor een adviesgesprek bedragen 150,- en technische tekeningen 75,- voor 2D en 150,- voor 3D tekeningen en animaties. Het bedrag van de in rekening te brengen kosten zal nooit meer bedragen dan 10% van de voorgestelde aankoopprijs. Het staat Tendenz vrij om deze kosten in mindering te brengen op een eventuele order.  

 De geleverde producten blijven eigendom van TendenZ totdat het te betalen bedrag volledig is voldaan. Indien de koper na aanmaning tot betaling nog steeds in gebreke blijft kan opeisen van de koopsom aan een incassobureau uitbesteedt worden. De hieruit voortvloeiende kosten zoals (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, kosten van advocaat, deurwaarder e.d. zijn voor rekening van de koper. De minimaal in rekening gebrachte kosten bij een aanmaning (tweede herinnering) zijn € 75,- TendenZ streeft naar levering van haar Doe Het Zelf producten binnen 7 werkdagen. TendenZ kan voor overschrijding van deze levertijd niet aansprakelijk gesteld worden. Is TendenZ niet in staat binnen 30 dagen te leveren, dan wordt tijdig contact met de koper opgenomen. Getracht zal worden een passend alternatief te bieden. De koper heeft de keuze dit te accepteren, of (een deel van) de koop te ontbinden. In het laatste geval zal het (teveel) betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden. Levering van het product vindt plaats op het door de koper aangegeven adres, dan wel op het door de koper laatst opgegeven lever adres mocht dat afwijken van het factuur adres. Koper dient, wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet, TendenZ in staat te stellen eventuele gebreken te herstellen. Dit binnen een redelijke termijn van 6 weken.  

Externe partijen 

Tendenz werkt voor haar maatwerk producten samen met externe partijen zoals zeilmakers en montagebedrijven, zzp ers voor de verkoop en inmeting. De aansprakelijkheid voor schade of niet conform specificaties geleverde producten of diensten ontstaan door externe partijen (te herkennen aan separate afspraken of facturen uit naam van die partijen) ligt uitsluitend bij die partijen. Montagewerkzaamheden worden alleen en uitsluitend uitgevoerd door een externe partij nooit door Tendenz. Ze staan los van de door Tendenz geoffreerde en gefactureerde bedragen. Schade en eventuele gevolgschade aansprakelijkheid ontstaan tijdens montagewerkzaamheden dient te worden opgenomen met die externe partij. Tendenz draagt geen verantwoordelijkheid voor schade doordat producten na foutieve montage of behandeling niet meer passen of ongeschikt zijn geraakt. Ook is Tendenz niet verantwoordelijk voor de manier van werken op locatie bijvoorbeeld juist gebruik van veiligheidsmiddelen, gekeurde materialen etc.   

Klachtenregeling  

  1. Tendenz beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tendenz, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de Tendenz ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Tendenz.  Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschil Online (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Garantieregeling: Tendenz hanteert de garantie zoals verleend door de leverancier van een bepaald product en in geval van maatwerk voor de duur van 1 jaar na aankoop. Uitgesloten zijn klachten of schade ontstaan door storm of andere natuurverschijnselen zoals sneeuw, ijzel, hagel en andere extreme invloeden. 

 

 

Schade ontstaan door een verkeerd gebruik valt nooit onder garantie evenals schade ontstaan door hitte en brand. In geval van schade wordt de klant verzocht de klacht kenbaar te maken middels schrift of mail waarbij aanvullende foto’s kunnen worden gevraagd en de aard en toedracht van de schade dient te worden vermeld alsmede van de plaats waar de schade heeft plaatsgevonden. Enige schadevergoeding of reparatiekosten zullen altijd door Tendenz worden beoordeeld en kunnen aan de verschillende keurmerk instanties en geschillenregelingen worden voorgelegd indien een klant niet tevreden is met de afhandeling of het schadebedrag en/of de genomen actiepunten. Het schadebedrag of claim wegens gevolgschade kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke aanschafkosten van een product. Tendenz streeft ernaar klachten en schades binnen een redelijke termijn van 1 maand na kennisneming kenbaar te maken. Dit omdat vaak ook andere instanties en -toe-leveranciers dienen te worden gehoord en/of betrokken in de oplossing van een probleem.